Klauzula informacyjna dla osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) ? dalej RODO informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma POLIBOX Sp. z o.o. z siedzibą: Górki 30, 82-500 Kwidzyn; 

2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby wskazany w pkt. 1);  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia/ realizacji umowy / zlecenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia RODO; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych będą/są wyłącznie pracownicy administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych, firmy IT;    

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji; 

6) bez Pani/Pana zgody dane osobowe będą udostępniane wyłącznie właściwym organom Państwowym na uzasadnione wezwanie, może Pani/Pan uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do organów; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania kontraktu, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym dla celów księgowo-podatkowych;  

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia kontraktu; 

11)  Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie podlegają profilowaniu.